میت
نگین ورزش تولید انواع میتهای زیر را انجام میدهد: 1.میت پنجه ای  2.میت راکتی 3.میت بالشی