زورخانه

zorkhane shahid fahmideورزش زورخانه ای برای خانواده ها یک ورزش برخطر معنا شده به خطر نزدیکی دیوار در گود و همینطور سخت و محکم بودن زیر بای ورزشکاران به همین علت تشک نگین ورزش در جهت ایمن سازی اولین تشک گود زورخانه و ضربه گیر دیوار گود را اختراع کرد و به تایید فدراسیون زورخانه ای و بهلوانی نیز رسید و شرکت های ورزشی بسیاری از طرح ما الگو برداری کردند ولی ما به جرات اعلام میکنیم اولین تشک بهلوانی و زورخانه ای به همت نگین ورزش تولید ودر سراسر ایران در استانهای مختلف نصب شد